طرح درس کلی رشته هندبال

 

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعریف ضربه

نکات اصلی

اشتباهات رایج

1

آشنایی با توپ
( هندبال )

- دانش آموزان با دردست گرفتن توپ و آشنا شدن با حجم و اندازه و وزن توپ آنرا به سمت بالا پرتاب کرده و دریافت می کنند.

- توپ را بر روی زمین قل داده و دوباره می گیرند .

- توپ را دور کمر چرخانده ... دور زانوها چرخانده .

- توپ را با یک دست گرفته و به همه جهات بچرخانند.

 

- بهتر است که توپ به تعداد دانش آموزان موجود باشد .

- دانش آموزان از لباس مناسب ورزشی استفاده کنند ( بلوز و شورت ورزشی )

- توپ ها از وضعیت استاندارد برخوردار باشد ( سایز توپ برای رده سنی دبیرستان 2 باشد )

 

2

آموزش دریبل

- با آرنج خم توپ را بطرف زمین هل داده شود.

- از مفصل مچ دست و آرنج بیشتر باید استفاده شود.

- با هردو دست حرکت انجام شود.

ارتفاع توپ باید کنترل شود که توپ پس از برگشت از زمین تا حد کمر بالاتر نیاید.

- به دانش آموزان توصیه شود که آنها رو به بالا و به توپشان نگاه نگنند.

- از حالت نشسته به توپ ساکن ضربه زده و توپ را از زمین بلند کنند با ( دریبل زدن )

- دریبل آموزش داده شده را در حالت دویدن اجرا کنند.

رد و بدل کردن توپ مابین زمین و دست بازیکن

- توپ جلوتر از بدن به زمین برخورد کند .

- دانش آموزان به توپ نگاه نکنند.

- ضربه زدن به توپ

- نگاه کردن به توپ

- با دو دست دریبل نزنند

- محل توپ

- پس از قطع دریبل دوباره اقدام به دریبل کردن

 


 

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعریف ضربه

نکات اصلی

اشتباهات رایج

3

آموزش پاس و دریافت

- دانش آموزان دو به دو روبروی یکدیگر ایستاده و هر دو نفر یک توپ در اختیار داشته سپس با دست قوی تر و گذاشتن پای مخالف در جلو اقدام به ارسال توپ به طرف یار خود می کند.

- از چرخش کمر، کتف ، آرنج و مچ دست استفاده می شود .

- توپ باید مسیر مستقیم و بدون قوس به طرف سینه یار ارسال شود .

- مچ دست در انتها باید شکسته شود و دست به دنبال توپ کشیده شود ( ادامه حرکت )

- دست مخالف در هنگام پاس به طرف عقب حرکت کند .

رد و بدل شدن توپ مابین دو نفر به منظور زودتر رسیدن به دروازه حریف

- دست و پای مخالف

- رعایت اصل

- کشیدن شدن دست به دنبال توپ

توپ به سمت سینه یار هدایت نمی شود.

 

دریافت کردن

- دریافت با هردو دست به طوری که شست ها در پشت توپ قرار گرفته و بقیه انگشتان باز می باشد.

- در هنگام دریافت کردن یک پا به سمت عقب حرکت کرده وتوپ را دریافت می کنیم .

 

 

 

 

کنترل مستقیم و گرفتن توپ

- فاصله دو دست از همدیگر خیلی زیاد نباشد که توپ در هنگام دریافت کردن از دست رها شود.

ثابت ایستادن و حرکت نکردن به سمت عقب در هنگام دریافت توپ

 


 

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعریف ضربه

نکات اصلی

اشتباهات رایج

4

انواع پاس

1- پاس سرعتی ( کوتاه)

2- پاس قوسی ( بلند )

3- پاس زمینی

پاس سرعتی

- دانش آموزان دو نفر دونفر به فاصله 4 متر روبروی همدیگر ایستاده و توپ را مستقیم به طرف سینه یار پرتاب کرده

- دانش آموزان دو نفر دونفر در طول زمین هندبال حرکت کرده و در حین راه رفتن به یکدیگر پاس کوتاه می دهند این تمرین در برگشت با دست مخالف اجرا می شود .

پاس قوسی

- در روی خطوط طولی زمینی دانش آموزان می ایستند و توپ را با قوس زیاد به طرف یکدیگر پرتاب می کنند ( فاصله 20 متر)

پاس زمینی

- به فاصله 6 متر روبروی یکدیگر ایستاده وتوپ را در   یار روبرو به زمین زده به طوری که توپ مستقیم به طرف سینه یار هدایت شده و دریافت شود .

/ 0 نظر / 16 بازدید